Excel online - Excel vlookup

Liệt kê tất cả các hàm thống kê trong excel 2016

Kênh Excel Online là kênh chia sẻ kiến thức thực tế về excel lớn nhất Việt Nam hiện nay...Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn bằng cách là Liệt kê tất cả các hàm thống kê trong excel 2016 cho các bạn sử dụng đặc biệt các ngành: kế toán, tài chính, ngân hàng..thường xuyên sử dụng đến nó.
 
Hàm AVEDEV : Trả về giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ giá trị trung bình của chúng
 
Hàm AVERAGE : Trả về mức trung bình của các đối số của nó
 
Hàm AVERAGEA : Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó, bao gồm số, văn bản và các giá trị logic
 
Hàm AVERAGEIF : Trả về giá trị trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí đã cho
 
Hàm AVERAGEIFS : Trả về giá trị trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô đáp ứng nhiều tiêu chí
 
Hàm BETA.DIST Excel 2010 : Trả về hàm phân phối tích lũy beta
 
Hàm BETA.INV Excel 2010 : Trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối lũy tích cho một bản phân phối beta được chỉ định
 
Hàm BINOM.DIST Excel 2010 :Trả về xác suất phân phối nhị thức thuật ngữ cá nhân
 
Hàm BINOM.DIST.RANGE Excel 2013 :Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách sử dụng phân phối nhị thức
 
Hàm BINOM.INV Excel 2010 :Trả lại giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiêu chí
 
Hàm CHISQ.DIST Excel 2010 :Trả về hàm mật độ xác suất beta tích lũy
 
Hàm CHISQ.DIST.RT Excel 2010 :Trả về xác suất một bên của phân phối chi bình phương
 
Hàm CHISQ.INV Excel 2010 : Trả về hàm mật độ xác suất beta tích lũy
 
Hàm CHISQ.INV.RT Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của xác suất một bên của phân bố chi bình phương
 
Hàm CHISQ.TEST Excel 2010 : Trả về kiểm tra tính độc lập
 
Hàm CONFIDENCE.NORM Excel 2010 : Trả về khoảng tin cậy cho trung bình dân số
 
Hàm CONFIDENCE.T Excel 2010 : Trả về khoảng tin cậy cho một trung bình dân số, bằng cách sử dụng phân phối t của Sinh viên
 
Hàm CORREL : Trả về hệ số tương quan giữa hai tập dữ liệu
 
COUNT hàm : Đếm số lượng có trong danh sách các đối số
 
Hàm COUNTA : Đếm số lượng giá trị nằm trong danh sách các đối số
 
Hàm COUNTBLANK : Đếm số ô trống trong phạm vi
 
Hàm COUNTIF : Đếm số ô trong phạm vi đáp ứng tiêu chí đã cho
 
Hàm COUNTIFS : Đếm số ô trong phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí
 
Hàm COVARIANCE.P Excel 2010 : Trả về hiệp phương sai, mức trung bình của các sản phẩm của độ lệch được ghép nối
 
Hàm COVARIANCE.S Excel 2010 : Trả về hiệp phương sai mẫu, mức trung bình của độ lệch sản phẩm cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu
 
Hàm DEVSQ : Trả về tổng bình phương của độ lệch
 
Hàm EXPON.DIST Excel 2010 : Trả về phân phối theo hàm mũ
 
Hàm F.DIST Excel 2010 : Trả về phân bố xác suất F
 
Hàm F.DIST.RT Excel 2010 : Trả về phân bố xác suất F
 
Hàm F.INV Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân bố xác suất F

Hàm F.INV.RT Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân bố xác suất F
 
Hàm F.TEST Excel 2010 : Trả về kết quả của phép thử F
 
Hàm FISHER : Trả về phép biến đổi Fisher
 
Hàm FISHERINV : Trả về nghịch đảo của phép biến đổi Fisher
 
Hàm FORECAST : Trả về một giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính
 
Lưu ý: Trong Excel 2016, hàm này được thay thế bằng FORECAST.LINEAR như một phần của các hàm Dự báo mới , nhưng nó vẫn có sẵn để tương thích với các phiên bản trước đó.
 
Hàm FORECAST.ETS Excel 2016 : Trả về giá trị tương lai dựa trên các giá trị hiện tại (lịch sử) bằng cách sử dụng phiên bản AAA của thuật toán Làm mịn hàm mũ (ETS)
 
Lưu ý: Chức năng này không khả dụng trong Excel 2016 cho Mac.
 
Hàm FORECAST.ETS.CONFINT Excel 2016 : Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tại ngày mục tiêu được chỉ định
 
Lưu ý: Chức năng này không khả dụng trong Excel 2016 cho Mac.
 
Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY Excel 2016 : Trả về độ dài của mẫu lặp đi lặp lại Excel phát hiện chuỗi thời gian được chỉ định
 
Lưu ý: Chức năng này không khả dụng trong Excel 2016 cho Mac.
 
Hàm FORECAST.ETS.STAT Excel 2016 : Trả về giá trị thống kê do dự báo chuỗi thời gian
 
Lưu ý: Chức năng này không khả dụng trong Excel 2016 cho Mac.
 
Hàm FORECAST.LINEAR Excel 2016 : Trả về giá trị tương lai dựa trên các giá trị hiện tại
 
Lưu ý: Chức năng này không khả dụng trong Excel 2016 cho Mac.
 
Hàm FREQUENCY : Trả về phân phối tần số dưới dạng mảng dọc
 
Hàm GAMMA Excel 2013 : Trả về giá trị hàm Gamma
 
Hàm GAMMA.DIST Excel 2010 : Trả về phân phối gamma
 
Hàm GAMMA.INV Excel 2010 :Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma

 


Hàm GAMMALN : Trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x)
 
Hàm GAMMALN.PRECISE Excel 2010 : Trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x)
 
Hàm GAUSS Excel 2013 : Trả về 0,5 ít hơn phân phối tích lũy chuẩn chuẩn
 
Hàm GEOMEAN : Trả về trung bình hình học
 
Hàm GROWTH : Trả về các giá trị dọc theo một xu hướng hàm mũ
 
Hàm HARMEAN : Trả về trung bình điều hòa
 
Hàm HYPGEOM.DIST : Trả về phân phối hypergeometric
 
Hàm INTERCEPT : Trả về chặn của đường hồi quy tuyến tính
 
Hàm KURT : Trả về kurtosis của tập dữ liệu
 
Hàm LARGE : Trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu
 
Hàm LINEST : Trả về các tham số của một xu hướng tuyến tính
 
Hàm LOGEST : Trả về các tham số của một xu hướng mũ
 
Hàm LOGNORM.DIST Excel 2010 : Trả về phân phối lognormal tích lũy
 
Hàm LOGNORM.INV Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy lognormal
 
Hàm MAX : Trả về giá trị lớn nhất trong danh sách các đối số
 
Hàm MAXA : Trả về giá trị lớn nhất trong danh sách đối số, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
 
Hàm MAXIFS Excel 2016 : Trả về giá trị lớn nhất giữa các ô được chỉ định bởi một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chí đã cho
 
Hàm MEDIAN : Trả lại số trung bình của các số đã cho
 
Hàm MIN : Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các đối số
 
Hàm MINA : Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách đối số, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
 
Hàm MINIFS Excel 2016 : Trả về giá trị nhỏ nhất giữa các ô được chỉ định bởi một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chí nhất định.
 
Hàm MODE.MULT Excel 2010 : Trả về mảng dọc của các giá trị lặp lại thường xuyên nhất hoặc lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu
 
Hàm MODE.SNGL Excel 2010 : Trả về giá trị phổ biến nhất trong tập dữ liệu
 
Hàm NEGBINOM.DIST Excel 2010 :Trả về phân phối nhị thức âm

Hàm NORM.DIST Excel 2010 : Trả về phân phối tích lũy bình thường
 
Hàm NORM.INV Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân bố tích lũy chuẩn
 
Hàm NORM.S.DIST Excel 2010 : Trả về phân phối tích lũy chuẩn chuẩn
 
Hàm NORM.S.INV Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn chuẩn
 
Hàm PEARSON : Trả về hệ số tương quan thời điểm sản phẩm Pearson
 
Hàm PERCENTILE.EXC Excel 2010 : Trả về phần trăm thứ k của các giá trị trong một phạm vi, trong đó k nằm trong khoảng 0..1, độc quyền
 
Hàm PERCENTILE.INC Excel 2010 : Trả về phần trăm thứ k của các giá trị trong một phạm vi
 
Hàm PERCENTRANK.EXC Excel 2010 : Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng phần trăm (0..1, độc quyền) của tập dữ liệu
 
Hàm PERCENTRANK.INC Excel 2010 : Trả về xếp hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu
 
Hàm PERMUT : Trả về số hoán vị cho một số đối tượng nhất định
 
Hàm PERMUTATIONA Excel 2013 : Trả về số hoán vị cho một số đối tượng nhất định (có lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng
 
Hàm PHI Excel 2013 : Trả về giá trị của hàm mật độ cho phân bố chuẩn chuẩn
 
Hàm POISSON.DIST Excel 2010 : Trả về phân bố Poisson
 
Hàm PROB :Trả về xác suất mà các giá trị trong một phạm vi nằm giữa hai giới hạn
 
Hàm QUARTILE.EXC Excel 2010 : Trả về phần tư của tập dữ liệu, dựa trên các giá trị phần trăm từ 0..1, độc quyền
 
Hàm QUARTILE.INC Excel 2010 : Trả về phần tư của tập dữ liệu
 
Hàm RANK.AVG Excel 2010 : Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số
 
Hàm RANK.EQ  Excel 2010 : Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số
 
Hàm RSQ : Trả về bình phương của hệ số tương quan thời điểm sản phẩm Pearson
 
Hàm SKEW : Trả về độ lệch của phân phối
 
Hàm SKEW.P Excel 2013 : Trả về độ lệch của phân phối dựa trên một tập hợp: một đặc tính của mức độ bất đối xứng của phân bố xung quanh giá trị trung bình của nó
 
Hàm SLOPE : Trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính
 
Hàm SMALL : Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong tập dữ liệu
 
Hàm STANDARDIZE : Trả về giá trị được chuẩn hóa
 
Hàm STDEV.P Excel 2010 : Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp
 
Hàm STDEV.S Excel 2010 : Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu
 
Hàm STDEVA : Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
 
Hàm STDEVPA : Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
 
Hàm STEYX :Trả về lỗi chuẩn của giá trị y được dự đoán cho mỗi x trong hồi quy
 
Hàm T.DIST  Excel 2010 : Trả về các điểm phần trăm (xác suất) cho phân phối t Student
 
Hàm T.DIST.2T Excel 2010 :Trả về các điểm phần trăm (xác suất) cho phân phối t Student
 
Hàm T.DIST.RT Excel 2010 : Trả về phân phối t của Sinh viên
 
Hàm T.INV Excel 2010 : Trả về giá trị t của phân phối t của Sinh viên dưới dạng hàm của xác suất và mức độ tự do
 
Hàm T.INV.2T Excel 2010 : Trả về nghịch đảo của phân phối t của Sinh viên
 
Hàm T.TEST Excel 2010 : Trả về xác suất được kết hợp với kiểm tra t của Sinh viên
 
Hàm TREND : Trả về các giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính
 
Hàm TRIMMEAN : Trả về giá trị trung bình của nội bộ của tập dữ liệu
 
Hàm VAR.P Excel 2010 : Tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp
 
Hàm VAR.S Excel 2010 : Ước tính phương sai dựa trên mẫu
 
Hàm VARA : Ước tính phương sai dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
 
Hàm VARPA : Tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
 
Hàm WEIBULL.DIST Excel 2010 :Trả về phân phối Weibull
 
Hàm Z.TEST Excel 2010 :Trả về giá trị xác suất một phía của phép thử z
 
Trên đây Kênh Excel Online đã tập hợp thống kê toán bộ các hàm thống kê trong excel 2016..còn chức năng, cách sử dụng riêng của từng hàm bạn đón xem ở phía sau nhé.
 
Bạn có thể xem thêm: Các hàm Excel 2016 hay nhất

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT